Vilniaus r. Pagirių vaikų darželis

   Ikimokyklinis ugdymas – tai atviras lagas į gyvenimą, pasaulį, kultūrą, gamtą, socialinę tikrovę, kitus žmones. Jis vyksta šeimoje, o tėvams (įtėviams, globėjams) pageidavus ir darželyje ar kitoje švietimo įstaigoje pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 


Ugdymo programa

    Siekiant liberlizuoti ikimokyklinį ugdymą 2007m. Lietuvoje pereita prie ikimokyklinio ugdymo programų kūrimo pačiose įstaigose. Mūsų Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželio programa, parengta 2007m. pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą (2005), o 2011 m. įstaigos programa atnaujinta ir pavadinta „Vaikystės giraite“.

 


TIKSLAS

    Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros (taip pat ir etninės), socialinius, pažintinius poreikius.

 


UŽDAVINIAI
•Gerbti vaiko individualybę. Siekti nuoširdaus bendravimo su ugdytiniu, skatinti jo teigiamo elgesio apraiškas.
•Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psicinę sveikatą, tenkinti judėjimo poreikį. Skatinti vaiką per žaidimą ir meninę kūrybą išreikšti savo individualumą, plėtoti socialinę ir emocinę patirtį.
•Ugdyti susidomėjimą etninėmis meno vertybėmis, žadinti tautinio tapatumo jausmą.
•Glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su šeima, siekiant visapusiško vaiko ugdymo.

 


Mūsų ikimokyklinės programos ugdymo turinys sudarytas remiantis humaniškumo, tautiškumo, demokratiškumo ir diferencijavimo principais:

 


Humaniškumo principas

Pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas, tikima jo geruoju pradu, palaikomi vaikų sumanymai. Vaikų santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu.

 


Tautiškumo principas

Ugdymo turinys orientuotas į darželyje puoselėjamas tradicinės kultūros vertybes, žadinamas tautinio tapatumo jausmas, padedama vaikui visa, kas jį supa, įprasminti per vertybines, dorovines žmogaus nuostatas į aplinką. Darželyje ugdomas doras , kūrybingas žmogus, būsimasis tautos kultūros saugotojas ir kūrėjas.

 


Demokratiškumo principas

Darželį gali lankyti įvairių tautybių vaikai. Darželyje sudaromos sąlygos visiems vienodai gerai pasiruošti mokymuisi mokykloje, lankyti priešmokykinę grupę. Integruojami "kitokie" vaikai (gabūs, turintys vystymosi ar elgesio trūkumų). Siekiama vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje darnos.

 


Diferencijavimo principas

Darželyje daug dėmesio skiriama individualioms vaiko savybėms. Padagogai taiko skirtingus ugdymo būdus, metodus. Ugdymo turinys sudarytas taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei galimybes.

Programoje taip pat laikomasi nuoseklumo, tęstinumo, lankstumo, prieinamumo principų.

 

 


UGDYMO TURINYS

Programoje ugdymo turinys apima šias kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę. Kompetencijos atskleidžiamos  temų skyriuose:

"Aš ir gamta".

Gamtos reiškiniai.

Etnokultūra.

Gyvūnai.

Augalai.

 


"Aš ir kiti žmonės".

Socializacija.

Komunikacija

Dorovė, darbiniai įgūdžiai.

 


"Aš ir aplinkos daiktai bei reškiniai".

Saugumas.

Elementarūs vaizdiniai apie skaičių dydį.

 


Kūno kultūra, sveikata.

Muzikinių gebėjimų ugdymas.

Temos, atspindinčios bendruomenės tradicijas, susijusias su vietovės ypatybėmis.

 


Temos skirstomos atsižvelgiant į vaikų amžių (3-4 metų, 4-5 metų,5-6 metų vaikams), išdėstomos pagal metų laikus. Pedagogai gali laisvai rinktis bei siūlyti savo temas, skirti dėmesio spontaniškoms vaikų idėjoms