Vilniaus r. Pagirių vaikų darželis

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 – erių metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė – psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 160 dienų (640 valandų).

Vaikams suteikiamos atostogos: Rudens atostogos, Šv. Kalėdų atostogos, Šv. Velykų atostogos, papildomos atostogos, vasaros atostogos. Esant ekstremaliom situacijom, įstaiga pasilieka galimybę keisti papildomų atostogų laiką (karantino atveju, epidemijos ir t.t).

Tėvams pateikus prašymą, už darželio nelankymą atostogų metu mokėti nereikia.

Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip 2 trečdalius minimalios programos įgyvendinimo trukmės, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje

Darželyje yra 3 priešmokyklinio ugdymo grupės: 2 – ugdoma lietuvių kalba ir 1 – lenkų. Priešmokyklinio ugdymo grupės dirba pagal II priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį – veiklos trukmė 10.30 val. per dieną. Su vaikais dirba 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogės. 

Grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per tris savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

 


Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas:

Vaikų pažanga ir ugdymosi pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. ISAK – 1015.

Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus.

Pasiekimai fiksuojami Vaiko pasiekimų apraše.

Vaikų pasiekimų įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą.

Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendaciją pradinių klasių mokytojui.

 


Įstaigoje veikia trys priešmokyklinio ugdymo grupės. "Bitučių" ir "Aitvarų" grupėse ugdymas vyksta lietuvių kalba, "Geniukų"- lenkų kalba.

Priešmokyklinio ugdymo grupės dirba pagal  " Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą". Darbo laikas 7.00-17.30.

 


Pagrindinis ugdymo tikslas- "laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų , savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje."

 


Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė- padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi  mokykloje būtinų kompetencijų:
•Socialinė kopetencija;
•Sveikatos saugojimo kompetencija;
•Pažinimo kompetencija;
•Komunikavimo kompetencija;
•Meninė kompetencija.

 


Organizuojant priešmokyklinio ugdymo procesą:
•Orentuojamės į veiklą, jo poreikius, interesus, vaikų kulturą;
•Humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis grindžiame vaiko gyvenimo būdą grupėje;
•Siekiame tinkamo žaidimo ir tikslingo ugdymo santykio, pirmenybę tiekiant žaidimui;
•Skatiname vaiko kūrybiškumą, aktyvumą, praturtinantį jo patirtį, padedantį perimti kultūrines vertybes.

 


Priešmokyklinio ugdymo pedagogo vaidmenys:
•Sudaryti sąlygas vaiko gyvenimui ir ugdymui(si);
•Globoti, palaikyti, parengti vaiką;
•Padėti vaikui ugdytis, palengvinant jo ugdymąsi;
•Būti žaidimų ir veiklos partneriu;
•Būti vaikui įdomios, netikėtos patirties šaltiniu;
•Astovauti vaiko teises ir jas ginti;
•Numatyti, planuoti veiklą;
•Stebėti, tyrinėti, analizuoti, vertinti, apmąstyti ir prognozuoti  vaiko raidą;
•Tobulinti ugdymo procesą.

 


Kurdami ugdymo turiniui įgyvendinti tinkamą apliką vadovavomės "Mokyklų aprūpinimo standartais",  kūrybiškumu. Todėl:
•Mūsų grupių erdvėse vaikais randa viską, ko reikia žaidimui, aktyviai veiklai ir poilsiui:
•Vaikas grupėje jaučiasi šeimininku ir gali netrukdydamas kitiems keisti, pritaikyti žaidimus, tyrinėti grupės aplinką.
•Aplinka grupėse jauki, žaisminga, estetiška, kūrybiška, funkcionali, skatinanti vaiką aktyviai veikti, ugdytis;
•Grupės baldai, visa įranga moderni, šiuolaikiška, pritaikyta pagal vaiko ūgį, poreikius, standartus;
•Grupės erdvė sudaryta iš mažesnių erdvių individualiam vaiko ar vaikų grupelės veiklai.

 


Priešmokyklinio ugdymo pedagogės A.Kašetienė ir I.Aleksaitė dalyvauja tarptautinėje programoje "Zipio darugai". Programa skirta 5-7metų vaikams. Programos tikslas- siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad vaikystėje įgyja šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Plačiau pasidomėti www.vaikolabui.lt     

 


Priešmokyklinio ugdymo pedagogų filosofija "Per žaidimą į pažinimą".